en  
       

Strony

     
 

Aktualności

  • 2014-02-26

Ogłoszenie o III naborze Wniosków do projektu "Alpejsko-Karpacki Most Współpracy"
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia", jako Operator Dotacji Funduszu Promocji Produktu Regionalnego/Tradycyjnego/Ekologicznego – Przedsiębiorcy (FPPRTEP) ogłasza III nabór Wniosków do projektu pn. „Alpejsko-Karpacki Most Współpracy”.


III nabór wniosków o dofinansowanie odbywać się będzie w dniach
26 lutego 2014 r. - 11 marca 2014 r.


Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Fundusz Promocji Produktu Regionalnego/Tradycyjnego/Ekologicznego – Przedsiębiorcy (FPPRTEP) są:

• Osoby fizyczne, które wykonują działalność wytwórczą w rolnictwie lub działalność gospodarczą co najmniej 6 m-cy wcześniej przed ogłoszeniem III naboru, tj. od 26.02.2014 r., na zasadach określonych w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, a także ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.
• Podmioty prowadzące co najmniej 6 m-cy wcześniej przed ogłoszeniem III naboru, tj. od 26.02.2014 r., sprzedaż produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (MOL) określoną w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej.
• Zbieracze płodów runa leśnego działający co najmniej 6 m-cy wcześniej przed ogłoszeniem III naboru, tj. od 26.02.2014 r., zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991 r.
o lasach, ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska w sprawie szczegółowych zasad ochrony i zbioru płodów runa leśnego oraz zasad lokalizowania pasiek na obszarach leśnych.
• Pozostałe istniejące co najmniej 6 m-cy wcześniej przed ogłoszeniem III naboru, tj. od 26.02.2014 r., mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), spełniające kryteria, o których mowa w Rozporządzeniu KE (WE) NR 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych).

Realizacja zadania:
• teren województwa podkarpackiego z wyłączeniem powiatu leskiego, sanockiego
i bieszczadzkiego oraz 4 gmin powiatu rzeszowskiego (Tyczyn, Chmielnik, Błażowa, Hyżne).

Intensywność wsparcia:
• Maksymalny poziom dofinansowania (% wydatków kwalifikowalnych) - 60%
• Minimalna kwota dofinansowania wydatków kwalifikowalnych (PLN) - 10 000,00
• Maksymalna kwota dofinansowania (PLN) - 80 000,00.


Celem Funduszu Promocji Produktu Regionalnego/Tradycyjnego/Ekologicznego – Przedsiębiorcy jest wsparcie przedsiębiorców – producentów i wytwórców produktów tradycyjnych, regionalnych, lokalnych, ekologicznych oraz zbieraczy leśnych z uwagi na stosunkowo niski stopień wykorzystania potencjału dziedzictwa kulturowego i kulinarnego regionu, mimo faktu, iż wyróżnia się on pod względem liczby zarejestrowanych produktów tradycyjnych.

Przykładowe projekty:
• zakup nowego i unowocześnienie dotychczas posiadanego sprzętu i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności w szczególności przygotowującego do certyfikacji tradycyjnych, regionalnych, lokalnych, ekologicznych oraz jadalnych produktów leśnych,
• zakup pozostałych środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności
w szczególności przygotowującego do certyfikacji tradycyjnych, regionalnych, lokalnych, ekologicznych oraz jadalnych produktów leśnych,
• inwestycje z zakresu zmian w procesie produkcyjnym lub sposobie świadczenia usług oraz związanych z dywersyfikacją produkcji poprzez wprowadzenie nowych/ulepszenie istniejących produktów lub usług w szczególności przygotowujące do certyfikacji tradycyjnych, regionalnych, lokalnych, ekologicznych oraz jadalnych produktów leśnych,
• inwestycje z zakresu informatyzacji, a także zastosowania i wykorzystania technologii gospodarki elektronicznej oraz technologii informatycznych i komunikacyjnych (ICT)
w szczególności przygotowujące do certyfikacji tradycyjnych, regionalnych, lokalnych, ekologicznych oraz jadalnych produktów leśnych,
• wdrażanie i stosowanie technologii zapobiegania zanieczyszczaniu środowiska
(z wyłączeniem Przedsiębiorstw, dla których minęły okresy dostosowawcze w zakresie wdrożenia i zgodności z unijnymi dyrektywami) w szczególności przygotowujące do certyfikacji tradycyjnych, regionalnych, lokalnych, ekologicznych oraz jadalnych produktów leśnych.

Planowany czas trwania projektu nie może być krótszy niż 1 miesiąc ani dłuższy niż
3 miesiące.Projekt „Alpejsko-Karpacki Most Współpracy” jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. ««

Wyszukiwarka

ok

Realizowane projekty 

 

 


 

Fb


realizacja: ideo
"Pro Carpathia" 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 16/1 | 017 852-85-26 | od 8:00 do 16:00 |