en  
               
 

Aktualności

  • 2018-02-05

zapytanie ofertowe - analiza działań promocyjnych obszarów górskich w Europie – opracowanie koncepcji promocji


Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu „Szlak Kultury Wołoskiej” (nr PLSK.01.01.00-18-0068/16) realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwracamy się z prośbą o złożenie oferty, której przedmiotem będzie:

analiza działań promocyjnych obszarów górskich w Europie – opracowanie koncepcji promocji Szlaku Kultury Wołoskiej

Celem projektu jest stworzenie nowej oferty produktowej pogranicza polsko-słowackiego, prezentującej w równowadze z wartościami naturalnymi – dziedzictwo kulturowe osadników wołoskich, jednych z „Ojców Europy”, depozytariuszy i emisariuszy kultury gór, których wędrówki miały bardzo duże znaczenie dla kształtowania krajobrazu oraz kultury Karpat. Projekt realizowany jest na obszarze pogranicza polsko-słowackiego (województwo śląskie, małopolskie, podkarpackie, Kraj Żyliński, Kraj Preszowski).


WARUNKI JAKIE MUSI SPEŁNIĆ WYKONAWCA

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy (osoby fizyczne lub prawne lub konsorcja złożone z tych podmiotów), którzy posiadają niezbędne uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności jeśli przepisy prawne nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz dysponują osobami możliwymi do zaangażowania w wykonanie przedmiotu zamówienia, a które to osoby posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w obszarze zbieżnym z przedmiotem zamówienia. Dokumenty jakie należy złożyć, aby udokumentować uprawnienia to m.in.:

  • wykaz wykonanych opracowań zbieżnych z przedmiotem zamówienia (m.in. 1 opracowanie)
  • wykaz publikacji dotyczących turystyki, rozwoju turystyki, produktów turystycznych, promocji produktów turystycznych lub tematyki pokrewnej (m.in. 1 publikacja)

2.  W przypadku, gdy osoba podpisująca ofertę nie jest upoważniona do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo.

3.   Wykonawca w czasie wykonywania zamówienia, zobowiązany będzie do współpracy z Zamawiającym oraz Partnerami projektu oraz konsultowania projektowanych rozwiązań (m.in. w zakresie opracowania koncepcji promocji).


MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć:

a)  osobiście lub pocztą lub kurierem do siedziby Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” na adres: ul. Rynek 16/1, 35-064 Rzeszów lub

b)  drogą elektroniczną na adres: justyna@procarpathia.pl

2. Kompletna oferta powinna zawierać uzupełnione i podpisane załączniki nr 1, 2, 3.

3. Termin składania ofert upływa 13 lutego 2018 r. o godz. 15.00

4. Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

5. Otwarcie ofert nastąpi dnia 14 lutego 2018 r. o godz. 14.00 w siedzibie Zamawiającego.

6. W przypadku wątpliwości lub niejasności Zamawiający zastrzega sobie prawo zadania dodatkowych pytań. Oferent powinien udzielić odpowiedzi niezwłocznie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie. W przypadku nieudzielania odpowiedzi, oferta nie będzie rozpatrywana.

7.  W przypadku skierowania pytań do Oferta/Oferentów, rozstrzygnięcie nastąpi w następnym dniu roboczym, do godz. 15.00.


Osoba do kontaktu:
Justyna Zimny-Frużyńska - tel.: (17) 850 01 87,  e-mail: justyna@procarpathia.pl
 
Szczegóły oferty oraz wymagane formularze znajdują się w załączeniu.


««

Wyszukiwarka

ok

Realizowane projekty


 


 

Fb


realizacja: ideo
"Pro Carpathia" 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 16/1 | 017 852-85-26 | od 8:00 do 16:00 |