en  
               
 

Aktualności

  • 2018-02-09

zapytanie ofertowe: analiza działań promocyjnych obszarów górskich w Europie – opracowanie koncepcji promocji SzlakuSzanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu „Szlak Kultury Wołoskiej” (nr PLSK.01.01.00-18-0068/16) realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwracamy się z prośbą o złożenie oferty, której przedmiotem będzie: analiza działań promocyjnych obszarów górskich w Europie – opracowanie koncepcji promocji Szlaku Kultury Wołoskiej.

 

Celem projektu jest stworzenie nowej oferty produktowej pogranicza polsko-słowackiego, prezentującej w równowadze z wartościami naturalnymi – dziedzictwo kulturowe osadników wołoskich, jednych z „Ojców Europy”, depozytariuszy i emisariuszy kultury gór, których wędrówki miały bardzo duże znaczenie dla kształtowania krajobrazu oraz kultury Karpat. Projekt realizowany jest na obszarze pogranicza polsko-słowackiego (województwo śląskie, małopolskie, podkarpackie, Kraj Żyliński, Kraj Preszowski) w partnerstwie 10 instytucji.

Szlak Kultury Wołoskiej (SKW) to pierwszy tak kompleksowy projekt o charakterze turystycznym dla całego regionu Karpat pogranicza polsko-słowackiego.

Koncepcja Szlaku Kultury Wołoskiej zrodziła się w początku obecnego stulecia w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy Górnej, przy wsparciu miejscowego Oddziału Związku Podhalan oraz środowisk akademickich krakowskich uczelni. Po raz pierwszy zmaterializowała się w postaci opisu, map, plansz terenowych a następnie publikacji naukowych w latach 2007-2008. Obecny projekt jest natomiast rozszerzeniem obszaru działań na region całych Karpat w Polsce i na Słowacji.

Projekt „Szlaku Kultury Wołoskiej” zakłada utworzenie międzynarodowego szlaku kulturowego bazującego na dziedzictwie wołoskim, w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju tj. z poszanowaniem lokalnych zasobów kulturowych, przyrodniczych i społecznych.

Działania podejmowane w ramach projektu obejmują m.in. oznakowanie Szlaku (około 120 elementów małej architektury drewnianej) oraz organizację cyklu imprez oraz warsztatów. Cykl imprez w ramach Festiwalu Kultury Wołoskiej obejmować będzie kluczowe wydarzenia z punktu widzenia cyklu hodowli owiec w oparciu o archaiczne formy charakterystyczne dla kultury wołoskiej. Będą to autentyczne widowiska folklorystyczne, obejmujące promocję lokalnej muzyki, kuchni oraz obyczajów związanych z kulturowym wypasem owiec. Imprezom towarzyszyć będą również działania edukacyjne – pokazy, prelekcje i warsztaty ukazujące codzienne życie pasterzy i działalność pasterską. Towarzyszyć temu będą gawędy, muzyka, taniec, poczęstunek.

Szlak Kultury Wołoskiej ma prezentować dorobek kultury Wołochów – tradycję i obyczaje, wypasu, budownictwo, rzemiosło, szlak migracyjny. Warunkiem funkcjonowania szlaku jest utrzymanie wartości dla których szlak został utworzony. Stąd niezbędne jest podtrzymanie, a w niektórych przypadkach odbudowa tradycji, zwyczajów, rękodzieła, gdyż tradycje te w poszczególnych regionach objętych projektem są w różnym stopniu zachowane.

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego w toku realizacji projektu „Szlak Kultury Wołoskiej” z zachowaniem zasady konkurencyjności.

OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA
Zamówienie dotyczy wykonania analizy działań promocyjnych obszarów górskich w Europie – opracowanie koncepcji promocji „Szlak Kultury Wołoskiej” zgodnie ze specyfikacją określoną w załaczniku.

WARUNKI JAKIE MUSI SPEŁNIĆ WYKONAWCA

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy (osoby fizyczne lub prawne lub konsorcja złożone z tych podmiotów), którzy posiadają niezbędne uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności jeśli przepisy prawne nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz dysponują osobami możliwymi do zaangażowania w wykonanie przedmiotu zamówienia, a które to osoby posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w obszarze zbieżnym z przedmiotem zamówienia. Dokumenty jakie należy złożyć, aby udokumentować wiedzę i doświadczenie to m.in.:

  • wykaz wykonanych opracowań zbieżnych z przedmiotem zamówienia (m.in. 1 opracowanie),
  • wykaz publikacji naukowych lub popularnonaukowych dotyczących turystyki lub produktów turystycznych lub promocji produktów turystycznych lub tematyki pokrewnej (m.in. 1). Wszystkie wykazane publikacje muszą odnosić się do aspektów, w ujęciu ponadregionalnym i/lub transgranicznym.

  2. W przypadku, gdy osoba podpisująca ofertę nie jest upoważniona do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo.

3. Wykonawca w czasie wykonywania zamówienia, zobowiązany będzie do współpracy z Zamawiającym oraz Partnerami projektu oraz konsultowania projektowanych rozwiązań (m.in. w zakresie opracowania koncepcji promocji).

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.       Ofertę należy złożyć:

a)      osobiście lub pocztą lub kurierem do siedziby Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” na adres: ul. Rynek 16/1, 35-064 Rzeszów lub

b)      drogą elektroniczną na adres: justyna@procarpathia.pl

2.       Kompletna oferta powinna zawierać uzupełnione i podpisane załączniki nr 1, 2, 3.

3.       Termin składania ofert upływa 16 lutego 2018 r. (z końcem dnia).

4.       Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

5.       Otwarcie ofert nastąpi dnia 19 lutego 2018 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego.

6.       W przypadku wątpliwości lub niejasności Zamawiający zastrzega sobie prawo zadania dodatkowych pytań. Oferent powinien udzielić odpowiedzi niezwłocznie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie. W przypadku nieudzielania odpowiedzi, oferta nie będzie rozpatrywana.

7.       W przypadku skierowania pytań do Oferenta/Oferentów, rozstrzygnięcie nastąpi w następnym dniu roboczym, po dniu w którym upływał termin udzielania odpowiedzi, do godz. 15.00.

  8. Termin związania ofertą: 30 dni.


Szczegółowe informacje zamieszczone zostały w załączniku

OSOBA DO KONTAKTU
Justyna Zimny-Frużyńska - tel.: (17) 850 01 87,   e-mail:

««

Wyszukiwarka

ok

Realizowane projekty


 


 

Fb


realizacja: ideo
"Pro Carpathia" 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 16/1 | 017 852-85-26 | od 8:00 do 16:00 |