en  
               
 

Aktualności

  • 2018-04-30

Zapytanie ofertowe: Film promocyjny Szlaku Kultury WołoskiejSzanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu „Szlak Kultury Wołoskiej” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr PLSK.01.01.00-18-0068/16 zwracamy się z prośbą o złożenie oferty, której przedmiotem będzie wykonania filmu promocyjnego Szlaku Kultury Wołoskiej (wersja językowa polska, słowacka, angielska).

OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA
Zamówienie dot. wykonania filmu promocyjnego Szlaku Kultury Wołoskiej (wersja językowa polska, słowacka, angielska), emitowanego na antenach stacji regionalnych, za pośrednictwem strony projektu oraz stron Partnerów, stanowiącego „wizytówkę̨” Szlaku. Głównym celem filmu jest prezentacja i promocja Szlaku Kultury Wołoskiej i wydarzeń z nim związanych. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do opracowania autorskiego scenariusza filmu, zapewnienia profesjonalnej i doświadczonej w realizacji podobnych przedsięwzięć ekipy produkcyjnej i montażowej, realizacji zdjęć, przygotowania podkładu muzycznego oraz montażu materiału filmowego, wykonania niezbędnych tłumaczeń (film ma być dostępny w wersji językowej polskiej, słowackiej i angielskiej). Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia emisji filmu na antenach stacji regionalnych na obszarze objętym realizacją projektu, tj. po stronie polskiej: województwo podkarpackie, małopolskie, śląskie oraz po stronie słowackiej: Kraj Preszowski i Kraj Żyliński.

Film składać się będzie z czterech części, tworzących spójną całość. Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminach:
a) Część I w terminie do 31 lipca 2018 r.
b) Część II w terminie do 31 sierpnia 2018 r.
c) Część III w terminie do 30 września 2018 r.
d) Część IV w terminie do 30 października 2018 r.
Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

WARUNKI JAKIE MUSI SPEŁNIĆ WYKONAWCA
1.    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a)    nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych,
b)    są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
c)    posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotowego zamówienia,
d)    dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym pozwalającym na wykonanie przedmiotu zamówienia,
e)    spełniają warunki udziału w postępowaniu:
I.    wykażą się dysponowaniem osoby lub osób możliwych do zaangażowania w wykonanie przedmiotu zamówienia, a które to osoby posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu usług odpowiadających swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, tj.: są
•   autorami lub współautorami minimum 2 filmów o tematyce turystycznej lub promujących dziedzictwo przyrodnicze lub dziedzictwo kulturowe,
•   autorami lub współautorami minimum 2 scenariuszy filmów o tematyce turystycznej lub promujących dziedzictwo przyrodnicze lub dziedzictwo kulturowe.
Za usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia uważa się usługę polegającą na kompleksowej produkcji filmu o charakterze turystycznym lub promującym dziedzictwo przyrodnicze lub dziedzictwo kulturowe, przygotowanego pod względem technicznym i jakościowym do emisji w telewizji o zasięgu co najmniej regionalnym.
II.    wykażą się posiadaniem gwarancji emisji wyprodukowanego materiału filmowego na antenatach stacji regionalnych zapewniających możliwość odbioru przez wszystkich mieszkańców obszaru objętego realizacją projektu, tj. po stronie polskiej: województwo podkarpackie, małopolskie, śląskie oraz po stronie słowackiej: Kraj Preszowski i Kraj Żyliński lub na antenach stacji o większym zasięgu, ale obejmujących obszar realizacji projektu.
2.    Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie udzielanie zamówienia (do oferty należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo). Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik pozostałych. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
3.    Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeni są Wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub Założycielem Zamawiającego. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1)    Ofertę należy złożyć:
a)    Osobiście lub pocztą lub kurierem do siedziby Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” na adres: ul. Rynek 16/1, 35-064 Rzeszów lub
b)    drogą elektroniczną (skan wymaganych dokumentów) na adres: justyna@procarpathia.pl
2)    Termin składania ofert upływa 14 maja 2018 r. o godz. 15:00
3)    Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
4)    Otwarcie ofert nastąpi dnia 15 maja 2018 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Zamawiającego.
5)    W przypadku wątpliwości lub niejasności Zamawiający zastrzega sobie prawo zadania dodatkowych pytań. Oferent powinien udzielić odpowiedzi niezwłocznie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie. W przypadku nieudzielania odpowiedzi we wskazanym terminie, oferta nie będzie rozpatrywana.
6)    W przypadku skierowania pytań do Oferenta lub Oferentów, rozstrzygnięcie nastąpi w następnym dniu roboczym, do godz. 14.00.

Szczegółowe informacje zamieszczone zostały w załączniku nr 1, tj. specyfikacji zamówienia.

OSOBA DO KONTAKTU
Justyna Zimny-Frużyńska - tel.: (17) 850 01 87,   e-mail: justyna@procarpathia.pl

PYTANIA DO ZAMÓWIENIA:
Zamawiający, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia", informuje iż do postępowania na wyłonienie wykonawcy filmu promocyjnego Szlaku Kultury Wołoskiej zostały złożone pytania. W związku z tym, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1.  W jakiej formie ma być wykonane tłumaczenie?
Odp. Dopuszczalne jest przygotowanie filmu promocyjnego Szlak Kultury Wołoskiej rozwiązanie z napisami, jak i z lektorem.

Pytanie 2. Jaka jest minimalna liczba emisji dla filmów? W jakich godzinach mają być wyemitowane?
Zakłada się emisję co najmniej jeden raz dla każdego odcinka, w terminach podanych w harmonogramie. Godziny emisji filmów promocyjnych są dowolne.


««

Wyszukiwarka

ok

Realizowane projekty


 


 

Fb


realizacja: ideo
"Pro Carpathia" 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 16/1 | 017 852-85-26 | od 8:00 do 16:00 |