en  
       

Nasze strony

       
 

Jednostki Samorządu TerytorialnegoJednostki samorządu terytorialnego
       
Gmina Brzostek
Gmina Brzostek
Gmina Dubiecko
Gmina Dubiecko

Gmina Dydnia

Gmina Głogów Małopolski
       
 
Gmina Haczów

Gmina Kołaczyce 

Gmina Komańcza 

Gmina Krzywcza 
       

Gmina Lutowiska 

Gmina Lubaczów 

Gmina Leżajsk

Gmina Mielec
       

Gmina Ropczyce

Gmina Stubno

Gmina Tryńcza

Gmina Wielopole Skrz
       Powiat Leski

Powiat Krośnieński

Miasto Przeworsk

Miasto Rzeszów

Miasto Dynów
     16
Podmiot: Gmina Głogów Małopolski
Rok: 2014
Projekt: Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Głogów Małopolski na lata 2014-2020, w szczególności: opracowanie merytoryczne tekstu, opracowanie graficzne, przeprowadzenie badania ankietowego na potrzeby opracowania dokumentu, konsultacje społeczne, konsultacje z władzami gminy, wyznaczenie strategicznych kierunków rozwoju Gminy Głogów Małopolski ze szczególnym uwzględnieniem sołectw: Budy Głogowskie, Hucisko, Lipie, Miłocin, Pogwizdów Nowy, Pogwizdów Stary, Przewrotne, Rogoźnica, Rudna Mała, Styków, Wola Cicha, Wysoka Głogowska, Zabajka oraz druk opracowanej strategii.
  Powrót

15
Podmiot: Gmina Mielec
Rok: 2013
Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, 1 oś priorytetowa: Nowoczesna Gospodarka, działanie: 1.4 Promocja i Współpraca.
Projekt: Wykonanie opracowania analizy dotyczącej atrakcji turystycznej gminy Baligród pn. "Inwestycje i turystyka - szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej".
Opracowanie sześciu analiz na rzecz Partnerów Projektu nr POPW.01.04.04-00-035/11.
  Powrót

14
Podmiot: Powiat Krosno
Rok: 2011
Program: Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013
Projekt: Opracowanie Wniosku wraz z Studium Wykonalności dla Powiatu Krośnieńskiego, zgodnie z wytycznymi PWT PL-BY-UA
  Powrót

13
Podmiot: Powiat Strzyżowski
Rok: 2009
Program: Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina na lata 2007-2013 (PWT PL-BY-UA)
Projekt: Opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz załącznikami oraz Studium wykonalności dla projektu dotyczącego rewitalizacji części zespołu pałacowo-parkowego w Wiśniowej.
  Powrót

12
Podmiot: Wielopole Skrzyńskie
Rok: 2009
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego, Oś priorytetowa VII Spójność Wewwnątrzregionalna
Projekt: Opracowanie Lokalnego Planu Rewitalizacji dla Gminy Wielopole Skrzyńskie na lata 2009-2013 i lata następne.
   
Rok: 2004
Projekt: Opracowanie Planu Rozwoju Lokalnego dla Gminy Wielopole Skrzyńskie
  Powrót

11
Podmiot: Gmina Ropczyce
Rok: 2009
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego, 4 Oś priorytetowa, działanie 4.4 Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom
Projekt: Opracowanie studium wykonalności dla dla projektu pt.  "Doposażenie jednostek OSP z terenu Gmin Ropczyce i Wielopole Skrzyńskie".
  Powrót

10
Podmiot: Gmina Lutowiska
Rok: 2009
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego, Oś priorytetowa VII Spójność Wewwnątrzregionalna
Projekt: Opracowanie Lokalnego Planu Rewitalizacji Gminy Lutowiska na lata 2007-2013 i lata następne.
  Powrót

9
Podmiot: Gmina Leżajsk
Rok: 2012
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, 5 oś priorytetowa: Infrastruktura publiczna, działanie 5.1 Infrastruktura edukacyjna Schemat B - system oświaty
Projekt: Opracowanie Studium wykonalności dla Gminy Leżajsk w zakresie "Budowy sali gimnastycznej w Dębnie z zapleczem i łącznikiem przy Szkole Podstawowej wraz z przyłączami i instalacjami oraz miejscami postojowymi na rzecz poprawy regionalnego systemu edukacji".
   
Rok: 2010
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego, 1 oś priorytetowa, działanie: 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, Schemat B - projektu pozainwestycyjne.
Projekt: Opracowanie Biznes Planu oraz Wniosku dla Gminy Leżajsk o dofinansowanie projektu: "Promocja atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Podkarpackiego poprzez udział Gminy Leżajsk w Międzynarodowych Targach Nieruchomości Inwestycyjnych i Inwestycji "EXPO REAL" - 2010".
   
Rok: 2010
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego, 7 Oś priorytetowa, działanie 7.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych.
Projekt: Opracowanie Studium wykonalności dla Gminy Leżajsk w zakresie "Przebudowa budynku GOK w Piskorowicach wraz z zagospodarowaniem terenu".
   
Rok: 2009
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś priorytetowa III Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej - odnowa i rozwój wsi.
Projekt: Opracowanie wniosku wraz z Planem odnowy miejscowości dla Gminy Leżajsk w zakresie "Przebudowa budynku Biblioteki Gminnej w Starym Mieście"
   
Rok: 2009
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego, Oś priorytetowa VII Spójność Wewwnątrzregionalna
Projekt: Opracowanie Lokalnego Planu Rewitalizacji Gminy Leżajsk na lata 2007-2013 i lata następne.
   
Rok: 2009
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś priorytetowa III Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej - odnowa i rozwój wsi.
Projekt: Opracowanie wniosku wraz z Planem odnowy miejscowości dla Gminy Leżajsk w zakresie "Przebudowa budynku Biblioteki Gminnej w Starym Mieście"
   
Rok: 2007
Projekt: Strategia Rozwoju Gminy Leżajsk na lata 2007-2015
   
Rok: 2004
Projekt: Opracowanie Planu Rozwoju Lokalnego dla Gminy Leżajsk
  Powrót

8
Podmiot: Gmina Brzostek
Rok: 2011
Projekt: Opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju Gminy Brzostek
   
Rok: 2009
Program: RPO WP - Oś priorytetowa V Infrastruktura publiczna, działanie 5.3 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna
Projekt: Opracowanie wniosku wraz z analizą finansową dla Gminy Brzostek dla inwestycji "Budowa hali sportowej z zapleczem oraz urządzeniami towarzyszącymi w Brzostku".
  Powrót

8

Podmiot: Gmina Dubiecko
Rok: 2011
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, 4 oś priorytetowa: Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom, działanie 4.1 - Infrastruktura Ochrony Środowiska, Schemat B - zaopatrzenie w wodę.
Projekt: Opracowanie Studium Wykonalności dla Gminy Dubiecko w zakresie infrastruktury wodociągowej.
   
Rok: 2009
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"
Projekt: Opracowanie wniosku dla Gminy Dubiecko w zakresie "Rozbudowy oczyszczali ścieków oraz zakupu wozu asenizacyjnego w Nienadowej"
  Powrót

7
Podmiot: Gmina Stubno
Rok: 2012
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, 5 oś priorytetowa: Infrastruktura publiczna, działanie 5.1 Infrastruktura edukacyjna Schemat B - system oświaty.
Projekt: Opracowanie wniosku wraz z Studium wykonalności dla Gminy Stubno pt.: "Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Stubnie w zakresie infrastruktury sportowej i edukacyjnej oraz poprawa wydajności energetycznej obiektu na rzecz podniesienia jakości kształcenia na obszarach wiejskich".
   
Rok: 2009
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - "Odnowa i rozwój wsi"
Projekt: Opracowanie dokumentacji projektowej (wniosku, ekonomicznego planu operacji i załączników) dla projektu: "Kompleksowa Odnowa Centrum Wsi Stubienko"
   
Rok: 2009
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 4.1 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju - Odnowa i rozwój wsi
Projekt: Opracowanie wniosku wraz z Planem Odnowy Miejscowości dla miejscowości Stubno
   
Rok: 2004
Projekt: Opracowanie Planu Rozwoju Lokalnego dla Gminy Stubno
  Powrót

6
Podmiot: Gmina Kołaczyce
Rok: 2010
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013
Projekt: Opracowanie Wniosku oraz Studium Wykonalności dla Gminy  Kołaczyce pod nazwą "Wielowymiarowy rozwój kultury transgranicznej poprzez otworzenie Centrum Współpracy pogranicza polsko - słowackiego"
   
Rok: 2009
Program: Oś priorytetowa VI Turystyka i Kultura
Projekt: Opracowanie wniosku i studium wykonalności wraz z analizą finansową dla Gminy Kołaczyce w zakresie "Upowszechniania dóbr kultury poprzez budowę Gminnego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem pomieszczeń na Centrum Współpracy Pogranicza oraz Muzeum w Kołaczycach", zgodnie z wytycznymi RPO WP.
   
Rok: 2007
Projekt: Strategia Rozwoju Gminy Kołaczyce na lata 2007-2015
 

5
Podmiot: Gmina Tryńcza
Rok: 2004
Projekt: Opracowanie Planu Rozwoju Lokalnego dla Gminy Tryńcza
  Powrót

4
Podmiot: Gmina Boguchwała
Rok: 2004
Projekt: Opracowanie Planu Rozwoju Lokalnego dla Gminy Boguchwała
  Powrót

3

Podmiot: Gmina Gorzyce
Rok: 2004
Projekt: Opracowanie Planu Rozwoju Lokalnego dla Gminy Gorzyce
  Powrót

2
Podmiot: Miasto Dynów
Rok: 2004
Projekt: Opracowanie Planu Rozwoju Lokalnego dla Miasta Dynów
  Powrót

1
Podmiot: Miasto Przeworsk
Rok: 2004
Projekt: Opracowanie Planu Rozwoju Lokalnego dla Miasta Przeworsk
  Powrót
0

Wyszukiwarka

ok

Realizowane projekty


 


 
 

Fb


realizacja: ideo
"Pro Carpathia" 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 16/1 | 017 852-85-26 | od 8:00 do 16:00 | Polityka Cookies