en  
       

Nasze strony

       
 

Pozostałe instytucje


Lokalne Grupy Działania
     


     


Pozostałe instytucje
       
     
     
     
   


14
Podmiot: Małgorzata Jankowska, Barbara Matyaszek
Rok: 2014
Program: Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Dziedzictwo kulturowe - priorytet 1 - Ochrona zabytków.
Projekt: Opracowanie wniosku o udzielenie dotacji dla projektu pn. "Łańcut, "Dworek modrzewiowy" (XIX w.), remont i renowacja elewacji frontowej - wschodniej wraz z jej wystrojem, renowacja stolarki okiennej i drzwiowej".
  Powrót

12
Podmiot: Klasztor oo. Bernardynów w Duli
Rok: 2013
Program: Program MKiDN "Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego" -  współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Projekt: Wykonanie prac związanych z opracowaniem wniosku o dofinansowanie na potrzeby projektu pn.: "Barwy wiary - prace remontowo - konserwatorskie Zespołu Klasztornego oo. Bernardynów w Dukli, kaplicy św. Jana z Dukli oraz łemkowskich cerkwi w Trzcianie - Zawadce Rymanowskiej (obecnie kościowy p.w. Chrystusa Króla i Matki Bożej Częstochowskiej" wraz z załącznikami (m.in. Studium wykonalności).
  Powrót

11
Podmiot: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętego Michała Archanioła w Kańczudze
Rok: 2013
Program: Program MKiDN "Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego" -  współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Projekt: Wykonanie prac związanych z opracowaniem wniosku o dofinansowanie na potrzeby projektu pn.: "Ślady historycznej pamięci - przywrócenie świetności i adaptacja na cele kulturalne zapomnianych centrów pielgrzymkowych traktu węgierskiego" wraz z załącznikami (m.in. Studium wykonalności).
  Powrót

10
Podmiot: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Ducha Świętego w Przeworsku
Rok: 2013
Program: Program MKiDN "Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego" -  współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Projekt: Wykonanie prac związanych z opracowaniem wniosku o dofinansowanie na potrzeby projektu pn.: "Renowacja gotyckich fortyfikacji klasztornych przeworskich Bożogrobców na rzecz ochrony i popularyzacji podkarpackiego unikatowego dziedzictwa kulturowego" wraz z załącznikami (m.in. Studium wykonalności).
  Powrót

9
Podmiot: Małopolski Instytut Gospodarczy
Rok: 2011
Projekt: Opracowanie analizy ekonomicznej do wniosku o dofinansowanie ze środków pomocowych MIG
  Powrót

8
Podmiot: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piskorowicach
Rok: 2010
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego, 7 oś priorytetowa, działanie: 7.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych.
Projekt: Opracowanie studium wykonalności dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Piskorowicach w zakresie rewitalizacji popegeerowskiego osiedla mieszkaniowego w Piskorowicach"
  Powrót

7
Podmiot: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie
Rok: 2009
Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 7 oś priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne - Budowa elektronicznej administracji
Projekt: Opracowanie Studium wykonalności oraz Wniosku dla projektu "Budowa sieci teleinformatycznej jako dostęp do platformy e-usług medycznych w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa"
   
Rok: 2011
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, 3 oś priorytetowa: Społeczeństwo Informacyjne.
Projekt: Opracowanie Studium Wykonalności oraz Audytu Informatycznego dla projektu: Budowa sieci teleinformatycznej jako dostęp do platformy e-usług medycznych w RCKiK w Rzeszowie celem zapewnienia zaopatrzenia szpitali województwa podkarpackiego w krew i jej składniki.
   
Rok: 2012
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, 2 oś priorytetowa: Infrastruktura techniczna, działanie 2.2 Infrastruktura energetyczna
Projekt: Opracowanie Wniosku, Studium wykonalności i załączników dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie.
  Powrót

6
Podmiot: Szpital Specjalistyczny w Jaśle
Rok: 2009
Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, działanie 12.1  Rozwój systemu ratownictwa medycznego
Projekt: Opracowanie wniosku dla projektu "Zakup ambulansów wraz z wyposażeniem na potrzeby Ratownictwa medycznego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle"
   
Rok: 2009
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2007-2013, Oś priorytetowa 5, działanie 5.2. Infrastruktura Ochrony zdrowia i pomocy społecznej Schemat A
Projekt: Opracowanie wniosku o dofinansowanie pn. "Przebudowa i doposażenie Oddziału Ginekologiczno - Położniczego oraz Oddziału Neonatologii Szpitala Specjalistycznego w Jaśle"
   
Rok: 2010
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2007-2013, Oś priorytetowa 5, działanie 5.2. Infrastruktura Ochrony zdrowia i pomocy społecznej Schemat A
Projekt: Wykonanie Studium Wykonalności do wniosku o dofinansowanie  pn. "Przebudowa i doposażenie Oddziału Ginekologiczno - Położniczego oraz Oddziału Neonatologii Szpitala Specjalistycznego w Jaśle"
   
Rok: 2010
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, 3 oś priorytetowa
Projekt: Sporządzenie Studium Wykonalności i Programu Funkcjonalnego dla projektu pn. "Kompleksowa Informatyzacja Szpitala Specjalistycznego w Jaśle jako element Podkarpackiego Systemu Informatyzacji Medycznej - PSIM"
   
Rok: 2010
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, 3 oś priorytetowa
Projekt: Wykonanie Audytu Informatycznego dla projektu pn. "Kompleksowa Informatyzacja Szpitala Specjalistycznego w Jaśle jako element Podkarpackiego Systemu Informatyzacji Medycznej - PSIM"
  Powrót

5
Podmiot:  Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach
Rok: 2013
Program: Program Operacyjny RYBY 2007-2013, 4 oś priorytetowa: Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich.
Projekt: Opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz z Biznes planem do Stowarzyszenia "LGR Starzawa".
   
Rok: 2009
Program: Regionalny program Operacyjny Województwa Podkarpackiego - Oś priorytetowa IV Ochrona Środowiska i zapobieganie zagrożeniom, działanie 4.3 Zachowanie oraz ochrona różnorodności biologicznej i krajoznawczej.
Projekt: Opracowanie studium wykonalności w zakresie "Ochrona ex i in situ różanecznika żółtego i ostrożenia siedmiogrodzkiego oraz utrzymanie i ochrona stanowisk zagrożonych i rzadkich gatunków roślin kwaśnolubnych w Arboretum Bolestraszyce"
   
Rok: 2011
Program: Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013
Projekt: Opracowanie wniosku wraz z załącznikami zgodnie z wytycznymi Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013
   
Rok 2011
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, 4 oś priorytetowa: Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom, działanie 4.3 Zachowanie oraz ochrona różnorodności biologicznej i krajoznawczej.
Projekt: Opracowanie Studium Wykonalności dla inwestycji pod nazwą: "Arboretum Bolestraszyce oddział Cisowa 100-letnia szkoła miejscem nowoczesnego Centrum Edukacji Ekologicznej"
  Powrót

4
Podmiot:  Zespół Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie
Rok: 2009
Program: Regionalny program Operacyjny Województwa Podkarpackiego
Projekt: Opracowanie wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami ma "Rozbudowę, nadbudowę i zmianę sposobu użytkowania Szpitala Powiatowego w Strzyżowie", zgodnie z wytycznymi RPO WP
   
Rok: 2010
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego, Oś priorytetowa 2, działanie: 2.2 Infrastruktura energetyczna
Projekt: Opracowanie dokumentacji Wniosku oraz Studium Wykonalności dla Inwestycji: "Termomodernizacja segmentów A i C Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie wraz ze zmianą źródła ciepła oraz wykonaniem instalacji solarnych"
   
Rok: 2011
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego, Oś priorytetowa 3: Społeczeństwo informacyjne
Projekt: Opracowanie Studium Wykonalności i Programu Funkcjonalnego dla projektu pn. "Kompleksowa Informatyzacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie jako element Podkarpackiego Systemu Informatyzacji Medycznej - PSIM"
  Powrót
3
Podmiot: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Zofii w Dylągowej
Rok: 2009
Program: Oś priorytetowa VI Turystyka i Kultura
Projekt: Opracowanie studium wykonalności dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętej Zofii w Dylągowej, w zakresie "Renowacja zabytkowego kościoła p.w. Świętej Zofii w Dylągowej wraz z wyposażeniem jako regionalnego centrum pielgrzymkowego", zgodnie z wytycznymi RPO WP
  Powrót
2
Podmiot: Fundacja Pomoc w Polańczyku
Rok: 2009
Program: Oś priorytetowa VI Turystyka i Kultura
Projekt: Opracowanie studium wykonalności dla Fundacji POMOC w Polańczyku, w zakresie "Wprowadzenia nowej usługi turystycznej w Sanatorium Uzdrowiskowym "Solinka" poprzez dostosowanie standardów budynku do potrzeb turystów i kuracjuszy wraz z niezbędnym wyposażeniem", zgodnie z wytycznymi RPO WP
   Powrót
1
Podmiot: Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu
Rok: 2009
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa V, Działanie 5.1. Infrastruktura edukacyjna - schemat A Szkoły Wyższe
Projekt: Opracowanie studium wykonalności w zakresie "Rozbudowa bazy dydaktycznej - campusu PWSW w Przemyślu" zgodnie z wytycznymi Programu Polska Wschodnia.
   
Rok 2009
Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia
Projekt: Opracowanie studium wykonalności w zakresie "Rozbudowa bazy dydaktycznej - campusu PWSW w Przemyślu" zgodnie z wytycznymi Programu Polska Wschodnia.
   
Rok: 2010
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, 7 oś priorytetowa, działanie: 7.1 Rewitalizacja miast
Projekt: Opracowanie Studium wykonalności dla projektu realizowanego w ramach działania 7.1 Rewitalizacja miast
  Powrót
0

Wyszukiwarka

ok

Realizowane projekty


 


 
 

Fb


realizacja: ideo
"Pro Carpathia" 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 16/1 | 017 852-85-26 | od 8:00 do 16:00 | Polityka Cookies