en  
       

Strony

     
 

OPIS PROJEKTU
Celem projektu „Aktywni w życiu” jest zwiększenie poziomu zatrudnienia, w tym samozatrudnienia w grupie osób bezrobotnych oraz biernych zawodowo zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej; powyżej 29 r.ż. będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.: osób w wieku 50 +, długotrwale bezrobotnych, kobiet i niepełnosprawnych (120 os., 66K i 54M) zamieszkujących województwo podkarpackie (zgodnie z KC) do 06.2018 roku. 20% ww. BO będą stanowić rodzice/opiekunowie prawni posiadający co najmniej 3 dzieci do 18 r.ż. Rekrutacja zostanie przeprowadzona w Rzeszowie, dwukrotnie (09.2016 r. - I tura, 01.2017 r. - II tura), a akcja promocyjna obejmie całe województwo. Wsparciem na samozatrudnienie zostanie objętych max. 120 osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, które wykażą się predyspozycjami do samodzielnego prowadzenia firmy i najlepszym pomysłem na własny biznes. 120 BO weźmie udział w 52 h SZKOLENIA Z ZAKRESU ZAKŁADANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (Zadanie 2) jak i 4h/BO DORADZTWA (Zadanie 3). 100BO skorzysta z bezzwrotnych jednorazowych dotacji inwestycyjnych do 24 300,00 zł/os. (Zadanie 4) jak i wsparcia pomostowego przez 6 m-cy (43 osoby) lub 12 m-cy (57 osób) (Zadanie 5) w wysokości do 1 750,00 zł/os./m-c na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia firmy oraz specjalistycznego doradztwa (100 BO, 2h/BO, Zadanie 6). W ramach projektu zostanie osiągnięty wskaźnik rezultatu: Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej – 110 osób.

Wyszukiwarka

ok

Realizowane projekty 

 

 


 

Fb


realizacja: ideo
"Pro Carpathia" 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 16/1 | 017 852-85-26 | od 8:00 do 16:00 |