en  
       

Strony

     
 

OPIS PROJEKTU


Celem projektu „ZATRUDNIJ SIEBIE” jest zwiększenie poziomu samozatrudnienia w grupie 120 osób bezrobotnych i biernych zawodowo, zamierzających rozpocząć prowadzenie własnej działalności gosp., powyżej 29 roku życia (w tym 66 kobiet i 54 mężczyzn) znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. osób powyżej 50-tego roku życia, długotrwale bezrobotnych, kobiet i osób niepełnosprawnych, zamieszkujących w woj. podkarpackim do VI.2018 roku. Wnioskodawca zakłada, że min.20%BO(24os.) będą stanowić rodzice/opiekunowie prawni posiadający co najmniej 3 dzieci do 18 r. życia. Rekrutacja (zad.1) do udziału w projekcie zostanie przeprowadzona w Rzeszowie dwukrotnie (2 tury po 60 miejsc), a akcja promocyjna obejmie obszar całego woj. podkarpackiego. Wszystkie osoby zakwalifikowane zostaną objęte bezpłatnym szkoleniem z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gosp. 56 h (zad.2) oraz doradztwem podstawowym 4h/BO (zad.3). W wyniku realizacji zad.4 bezzwrotnym wsparciem finansowym na uruchomienie własnej firmy zostanie objętych łącznie max. 100 osób, które wykażą się predyspozycjami do samodzielnego prowadzenia firmy i najlepszym pomysłem na własny biznes, oferując im bezzwrotne jednorazowe dotacje inwestycyjne do 24 300,00 zł/os., 56 osób z nich zostanie objętych wsparciem pomostowym na 12 m-cy funkcjonowania działalności, a pozostałe 44 osoby na pierwsze 6 m-cy w wysokości do 1 750,00 zł/os./m-c na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia firmy. W pierwszym półroczu prowadzenia działalności każdy z 100 samozatrudnionych BO zostanie objęty specjalistycznym szkoleniem (2 szkolenia/BO) i doradztwem (2h/BO) wg zdiagnozowanych potrzeb w ramach zad.5. W wyniku realizacji projektu zakłada się utworzenie 100 nowych mikroprzedsiębiorstw, które utrzymają się na rynku min. 12 obligatoryjnych miesięcy i stworzenie w nich minimum 10 nowych miejsc pracy (rezultat: Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej: 110 osób).

Wyszukiwarka

ok

Realizowane projekty 

 

 


 

Fb


realizacja: ideo
"Pro Carpathia" 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 16/1 | 017 852-85-26 | od 8:00 do 16:00 |