en  
       

Strony

   
 

Aktualności

  • 2017-08-29

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie bram karpackich oraz tablic edukacyjnych / informacyjnych


Rzeszów, dn. 29 sierpnia 2017 r

ZAPYTANIE OFERTOWE
DOTYCZY:

Numer CPV 45000000-7 Roboty budowlane
Numer CPV 45451100-4 Zdobienie
Numer CPV 71315000-9 Usługi budowlane
Numer CPV 45422000-1 Roboty ciesielskie
Numer CPV 44220000-8 Stolarka budowlana

Szanowni Państwo,
w związku z realizacją projektu „Szlak Kultury Wołoskiej” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr PLSK.01.01.00-18-0068/16-00 zwracamy się z prośbą o złożenie oferty, której przedmiotem będzie: wykonanie bram karpackich (2 szt.) oraz tablic edukacyjnych / informacyjnych (4 szt.) wraz z ich montażem w wyznaczonych miejscach.
 
Forma architektoniczna projektowanego obiektu nawiązuje swoim charakterem do tradycyjnej architektury regionu. Projektowany obiekt harmonizuje z otoczeniem oraz nawiązuje do tradycji budownictwa miejscowego i posiada cechy regionu. Obiekty zlokalizowane na Szlaku Kultury Wołoskiej, z uwagi na swój charakter i wpływ na nie warunków pogodowych oraz zasad eksploatacji, mają zostać tak zaprojektowane i wykonane, by zapewnić wysoką ich trwałość. Jako zasadę przyjmuje się, iż podstawowym materiałem konstrukcyjnym jest drewno.

Roboty muszą być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących polskich przepisów, norm i instrukcji. Wszelkie konstrukcje winny być wykonane zgodnie z Polskimi Normami, które są w większości odpowiednikami norm międzynarodowych (PN-ISO, PN-IEC) i europejskich (PN-EN). W przypadku, jeżeli Normy Unii Europejskiej będą zapewniać wyższą jakość niż Normy Polskie będą one miały pierwszeństwo. Konstrukcja obiektów budowlanych słupowa zamocowana przy pomocy kotew do stóp fundamentowych. Dopuszcza się zastosowanie płyt fundamentowych. Pokrycia dachowe realizowane jako dwuspadowe na konstrukcji drewnianej krytej gontem naturalnym lub blaszanym, imitującym drewno. Nie dopuszcza się gontu bitumicznego. Obiekty winny być wkomponowane w istniejący krajobraz, w sposób przemyślany, współgrający z otoczeniem oraz z istniejącymi na działce obiektami. Należy zapewnić łatwą dostępność dla turystów.

Termin składania ofert upływa 13 września 2017 r. o godz. 15:00.

Szczegóły oferty znajdują się na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1052464
oraz w załączonym zapytaniu ofertowym.
««

Wyszukiwarka

ok

Realizowane projekty 

 

 


 

Fb


realizacja: ideo
"Pro Carpathia" 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 16/1 | 017 852-85-26 | od 8:00 do 16:00 |