Zapytanie ofertowe na opracowanie Indywidualnego planu działania oraz przeprowadzenie doradztwa zawodowego

akcja loga opis
Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu „Akcja! - Nowe kwalifikacje i praca!” zgodnie z umową nr RPPK.07.01.00-18-0136/18-00” oraz „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020” z dnia 19 lipca 2017 r.  zwracamy się z prośbą o złożenie oferty, której przedmiotem będzie opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD) oraz przeprowadzenie doradztwa zawodowego dla Uczestników projektu

WARUNKI JAKIE MUSZĄ SPEŁNIĆ WYKONAWCY

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zobowiązują się do samodzielnego wykonania zamówienia, oraz:
1.    Posiadają wykształcenie wyższe (forma potwierdzenia: CV)
2.    Posiadają udokumentowane doświadczenie w przeprowadzeniu doradztwa zawodowego – min. 2 lata doświadczenia lub 300 godz. przeprowadzonego doradztwa zawodowego (forma potwierdzenia: Załącznik nr 2)
3.    Posiadają doświadczenie w pracy z grupą docelową (forma potwierdzenia: Załącznik nr 2)
4.    Są dyspozycyjni – konieczność świadczenia usług w wyznaczonym terminie wykonania zamówienia ustalonym przez Zamawiającego. W przypadku, kiedy oferent jest zaangażowany w realizację zadań w projektach finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Oferenta i innych podmiotów, w okresie wskazanym w pkt IV niniejszego zapytania musi wykazać, że obciążenie wynikające z pracy w w/w projektach nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych oferentowi we wszystkich projektach oraz w projekcie, którego dotyczy niniejsze zapytanie ofertowe, a jego łączne obciążenie z tego tytułu nie przekroczy 276 godz. miesięcznie (forma potwierdzenia: Załącznik nr 1)
5.    Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo (forma potwierdzenia: Załącznik nr 3)

Miejsce i termin składania ofert:
1.    Miejsce i sposób składania ofert: 
- Osobiście / kurierem / pocztą:
Biuro projektu: „Akcja! - Nowe kwalifikacje i praca!””
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”
ul. Gałęzowskiego 6/319, 35-074 Rzeszów
- Mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2.    Termin składania ofert: od dnia 01.03.2019 r. do dnia 07.03.2019 r. (7 dni kalendarzowych), w godzinach od 7:30 do 15:30. O terminowości złożenia oferty decyduje data wpływu do Biura projektu „Akcja!- Nowe kwalifikacje i praca!”. Oferty, które wpłynęły po terminie nie będą podlegać ocenie.

KRYTERIA OCENY OFERT
Kryterium cenowe – max. 100 pkt.

Więcej informacji znajduje się w załączonym zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami.

Tagi :