WYNIKI REKRUTACJI DO PROJEKTU (z dnia 18.09.2020r)

zarudnij siebie loga z opisemPoniżej publikujemy listy rankingowe osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz listy rezerwowe.

 
Przypominamy, że osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie, zgodnie z „Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie” będą zobowiązane do dostarczenia dokumentów potwierdzających status na rynku pracy tj. 
a) osoba odchodząca z rolnictwa:
• Aktualne zaświadczenie z PUP o okresach zarejestrowania w przeciągu ostatnich min. 12 miesięcy.
• Aktualne zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na mocy ustawy z 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.
b) osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy, w tym długotrwale bezrobotna:
• Aktualne zaświadczenie z PUP o okresach zarejestrowania w przeciągu ostatnich min. 12 miesięcy.
c) osoba niezarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy, w tym długotrwale bezrobotna:
• Aktualne zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zawierające informacje o okresach zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych z tytułu zatrudnienia w ostatnich min. 12 miesiącach.
d) osoba bierna zawodowo:
• Aktualne zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zawierające informacje o okresach zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych z tytułu zatrudnienia w ostatnich min. 12 miesiącach.
e) osoba pracująca:
• Umowa o pracę/zlecenie/dzieło – do wglądu – dotyczy osób zatrudnionych w oparciu o Kodeks Pracy i Kodeks Cywilny.
• Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu – wydane przez pracodawcę, zawierające, co najmniej dane dotyczące rodzaju umowy, okresu zatrudnienia (od/do), wysokości dochodu z ostatniego miesiąca brutto/netto.
 
Ww dokumenty należy dostarczyć do biura projektu w terminie do 25.09.2020r. W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny.