Rozwój turystyki zrównoważonej

rozw turyst loga opis

TYTUŁ PROJEKTU: 
Rozwój turystyki zrównoważonej w obszarach chronionego krajobrazu Karpat
Sustainable tourism development in nature protected areas of the Carpathians

NUMER PROJEKTU: PBU2/0849/18
 
NUMER UMOWY O DOFINANSOWANIE
- PWT PL-BY-UA 2014-2020: PLBU.01.02.00-UA-0849/19-00
NIW-CRSO: 7/PROO/1b/2020
 
PARTNER WIODĄCY: Національний природний парк "Сколівські Бескиди" (National Natural Park "Skolivski Beskydy")
 
PARTNERZY PROJEKTU:
1. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia “Pro Carpathia”  (Association for Development and Promotion of Podkarpacie "Pro Carpathia")
2. Асоціація органів місцевого самоврядування "Єврорегіон Карпати - Україна" (Association of self-governments "Euroregion Carpathians - Ukraine")
 
WARTOŚĆ PROJEKTU: 66 660,00 EUR
Національний природний парк "Сколівські Бескиди" - 18 790,00 EUR
Асоціація органів місцевого самоврядування "Єврорегіон Карпати - Україна" - 19 660,00 EUR
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia “Pro Carpathia” - 28 210,00 EUR
 
DOFINANSOWANIE Z UE: 90%
DOFINANSOWANIE Z NIW-CRSO:  11 740,76 PLN

CEL OGÓLNY PROJEKTU:
Zachowanie i promocja obszarów chronionego krajobrazu w Karpatach poprzez rozwój zrównoważonej turystyki

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU:
1. Stworzenie transgranicznej koncepcji rozwoju zrównoważonej turystyki na obszarach chronionego krajobrazu
2. Rozwój infrastruktury rekreacyjnej na obszarach chronionego krajobrazu
3. Podnoszenie kompetencji personelu w zakresie rekreacji na obszarach chronionego krajobrazu i budowanie świadomości na temat ochrony środowiska

OBSZAR REALIZACJI PROJEKTU:
pogranicze polsko-ukraińskie (województwo podkarpackie, obwód lwowski, zakarpacki, iwanofrankowski)

OPIS PROJEKTU:
Głównym wyzwaniem dla ochrony przyrody obszarów pogranicza polsko-ukraińskiego jako ekosystemu Karpat jest poszukiwanie długoterminowych rozwiązań efektywnego wykorzystania jego potencjału przyrodniczego z uwzględnieniem środowiska, społeczeństwa, kultury i ekonomii. Z jednej strony tereny parków narodowych wymagają inwestycji w celu rozwoju rekreacji i infrastruktury, a z drugiej strony, rosnąca presja człowieka spowodowana rosnącym natężeniem ruchu turystycznego może być bardzo szkodliwa dla obszarów chronionego krajobrazu w Karpatach. Zatem rozwój turystyki aktywnej na obszarach chronionego krajobrazu opierać się musi na koncepcji zrównoważonego rozwoju - równowagi potrzeb turystów odwiedzających centra turystyczne i zachowanie środowiska naturalnego. Ten projekt ma na celu zachowanie i promocję przyrody obszarów chronionego krajobrazu Karpat poprzez rozwój zrównoważonej turystyki. Zostanie to osiągnięte za pomocą następujących działań transgranicznych:
- organizacja wizyty studyjnej dla pracowników ukraińskich parków narodowych w parkach narodowych w Polsce;
- organizacja konferencji transgranicznej pt.  „Nowoczesne rozwiązania dla rozwój turystyki aktywnej na obszarach chronionego krajobrazu”;
- stworzenie transgranicznej koncepcji rozwoju turystyki aktywnej w parkach narodowych, które staną się bazą do dalszej współpracy w zakresie promocji i zachowania dziedzictwa przyrodniczego;
- rozwój infrastruktury rekreacyjnej w pilotażu w parku narodowym „Beskidy Skolskie” mającej na celu zapobieganie niekontrolowanemu i negatywnemu wpływowi zwiedzających na środowisko;
- promocję zrównoważonej turystyki na obszarach chronionego krajobrazu w mediach on-line i offline.
 
Biuro Projektu:
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia PRO CARPATHIA
35-064 Rzeszów, ul. Rynek 16/1 (II piętro)

Więcej informacji o projekcie na stronie www.zielonepodkarpacie.pl
 
niw proo