Podręcznik dobrych praktyk (2007)

Podręcznik dobrych praktyk (2007)

W niniejszym opracowaniu zaprezentowano przykłady przedsięwzięć realizowanych przez organizacje pozarządowe z terenu powiatu jarosławskiego. Przedstawione zostały inicjatywy podejmowane przez podmioty posiadające różny status prawny, zarówno ściśle sformalizowany, jak i nieformalny (podmioty nie posiadające osobowości prawnej). Elementem łączącym prezentowane projekty jest idea partnerstwa, w oparciu o którą przedsięwzięcia te były realizowane.

Image