Pogranicze kultur – Księga wspólnego dziedzictwa (2007)

Pogranicze kultur – Księga wspólnego dziedzictwa (2007)

Termin „Karpaty Północne” został użyty w niniejszym opracowaniu na potrzeby ukazania destynacji turystycznej położonej na pograniczu polsko-słowacko-ukraińskim. Pod tym pojęciem należy rozumieć najbardziej na północ wysunięty fragment tego wielkiego łańcucha górskiego. Stanowią one obszar mający wspólne cechy przyrodnicze i kulturowe z wyraźną przewagą elementów wschodniokarpackich, choć są też takie, które występują w Beskidzie Niskim czy na Pogórzu Dynowskim. Ze względu na swe walory obszar Karpat Północnych stanowi doskonałe miejsce do rozwoju turystyki, która jest jego szansą na rozwój ekonomiczny.

Image