Obszary chronione województwa podkarpackiego (2008)

Obszary chronione województwa podkarpackiego (2008)

Województwo podkarpackie jest jednym z najcenniejszych przyrodniczo terenów Polski oraz Europy. Niezwykłe krajobrazy, niespotykane bogactwo świata roślin, zwierząt oraz przyrody nieożywionej sprawiły, że niemal połowa jego powierzchni jest objęta ochroną prawną. Powstały dwa parki narodowe, powołano 10 parków krajobrazowych i 13 obszarów chronionego krajobrazu, utworzono 93 rezerwaty przyrody. Wiele cennych drzew, alei oraz unikalne formy natury nieożywionej są chronione jako pomniki przyrody. Uzupełnieniem całego systemu służącego ochronie środowiska są: użytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne i zespoły przyrodniczo - krajobrazowe. Najcenniejsze tereny przyrodnicze zostały włączone do europejskiej sieci ekologicznej NATURA 2000.

Image