Pszczoła karpacka

pszczola loga opis


PARTNER WIODĄCY - LB: 
Громадська організація oб'єднання пасічників „Карпатська еко пасіка" (Non-government organization Association of beekeeper "Carpathian eco-apiary")

PARTNERZY PROJEKTU:
1.    Колочавська сільська рада (Kolochava Village Council)
2.    Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” (Association for Development and Promotion of Podkarpacie „Pro Carpathia”)
3.    Асоціація органів місцевого самоврядування „Єврорегіон Карпати - Україна" (Association of self-governments „Euroregion Carpathians - Ukraine")

OKRES REALIZACJI:
05.09.2019 r. – 04.07.2021 r.

WARTOŚĆ PROJEKTU:
66 665,00 €
 
% DOFINANSOWANIA Z UE: 90%

CEL OGÓLNY PROJEKTU:
Kompleksowe działania mające na celu zachowanie miejscowej rasy pszczoły karpackiej wraz z promocją tradycji pszczelarskich w Karpatach.
 
CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU:

- zachowanie i popularyzacja hodowli pierwotnych pszczół karpackich jako elementu dziedzictwa przyrodniczego regionu;
- rozwój produktów turystycznych (trasy, wystawy) w celu przyciągnięcia uwagi odwiedzających do problemu pszczół karpackich;
- popularyzacja pszczelarstwa i tradycyjnych produktów pszczelich.

OBSZAR REALIZACJI PROJEKTU:
pogranicze polsko-ukraińskie (województwo podkarpackie, obwody: zakarpacki, iwanofrankowski)

OPIS PROJEKTU:
Pogranicze ukraińsko-polskie w ramach wspólnego systemu ekologicznego Karpat charakteryzuje się dużą różnorodnością flory i fauny, która ze względu na specyficzne środowisko naturalne posiada cechy morfologiczne i behawioralne. Jednym z rdzennych przedstawicieli karpackiej przyrody jest pszczoła karpacka (zwana również „Karpatką"). Zmieniające się warunki klimatyczne, stosowanie pestycydów, a także krzyżowanie spowodowały spadek populacji czystorasowych pszczół karpackich (około 40%). Dlatego też istnieje potrzeba zachowania i popularyzacji hodowli pszczół karpackich jako części dziedzictwa przyrodniczego regionu. Inne wyzwanie stanowi spadek zainteresowania pszczelarstwem wśród młodych ludzi, pomimo bogatych tradycji pszczelarskich regionu karpackiego. Popularyzacja pszczelarstwa i tradycyjnych produktów pszczelich jest również konieczna, aby zwrócić uwagę na problem zachowania populacji pszczół karpackich. Projekt ma na celu stworzenie kompleksowego podejścia do zachowania lokalnej, rdzennej karpackiej rasy pszczół połączonego z promocją tradycji pszczelarskich w Karpatach.
 
Główne działania projektu:
- imprezy transgraniczne mające na celu promocję dziedzictwa przyrodniczego
- badanie składu gatunkowego wysokogórskich pasiek karpackich i określenie poziomu zmienności gatunku w oparciu o kilka sezonów;
- dwie otwarte wystawy przedstawiające historię pszczelarstwa w Karpatach;
- „Karpacki Szlak Miodu" złożony z 5 tras turystycznych, obejmujących obiekty związane z pszczelarstwem i atrakcje przyrodnicze;
- publikacje promocyjne.


logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

    View Service