Monografie

Potencjał karpackich organizacji pozarządowych - publikacja

Potencjał karpackich organizacji pozarządowych - publikacja

W związku z realizacją zadania pn. Rozwój działalności analityczno-badawczej Stowarzyszenia „Pro Carpathia” i umiędzynarodowienie aktywności finansowanego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 Stowarzyszenie „Pro Carpathia” prowadziło identyfikację kluczowych karpackich organizacji i ich działań na rzecz zachowania, popularyzacji dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz wsparcia rozwoju turystyki oraz produktów lokalnych i regionalnych.

Opracowanie składa się z pięciu głównych części. W pierwszej z nich przedstawiono, w jaki sposób w literaturze naukowej sześciu karpackich państw, tj. Republice Czeskiej, Polsce, Słowacji, Węgrzech, Rumunii oraz Ukrainie prezentowane są organizacje pozarządowe. W drugiej części przedstawiona została kondycja sektora pozarządowego w krajach karpackich. W tym celu wskazano najbardziej istotne akty prawne regulujące funkcjonowanie organizacji pozarządowych oraz najważniejsze formy prawne, w jakich działają organizacje w tych krajach. Zaprezentowane zostały również informacje na temat liczby organizacji w tych państwach oraz najbardziej popularne tematyczne obszary ich aktywności. W miarę możliwości podjęta została również próba przedstawienia liczebności organizacji pozarządowych w „karpackich regionach” sześciu analizowanych państw. Opisane zostały również podstawowe źródła finansowania działalności organizacji w tych krajach. W kolejnej części przedstawiono obszary aktywności wybranych organizacji karpackich, których lista została ustalona na podstawie udziału tych organizacji w realizacji projektów finansowanych z unijnych programów współpracy transgranicznej. Głównym kryterium, jak zostało to wcześniej zaznaczone, była realizacja przedsięwzięć (projektów) w Karpatach. W czwartej części przedstawiono wyniki zogniskowanych dyskusji grupowych, które przeprowadzono z udziałem ekspertów z sześciu krajów karpackich. W ostatniej części ujęto wyniki analizy działań promocyjnych i wizerunkowych podejmowanych w ramach projektów, które poniekąd uznane zostały przez ekspertów za przykład dobrych praktyk. Całość opracowania uzupełnią: bibliografia, spis tabel i rysunków oraz wskazane wyżej załączniki.

Pobierz

Image
logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

    View Service