Nowy (48) numer Karpackiego Przeglądu Społeczno-Kulturalnego

W tym numerze:48_KPSK

Dr Agnieszka Pieniążek, Martyna Lew - Współczesne uniwersytety ludowe w województwie podkarpackim. Karpacki Uniwersytet Ludowy

Dr Łukasz Bajda- Urywki z dziejów Bystrego

Wojciech Wesołkin - Przemysł ludowy oraz rzemiosło w karpackich wsiach górali ruskich Bojków i Łemków

Jacek Stachiewicz - Doznawanie w Bieszczadach. Rozmowa z Januszem Demkowiczem – twórcą drezyn rowerowych w  Bieszczadach, współtwórcą zespołu Tołhaje

Adam Szary - Zimowe bogactwo świata roślin

Andrzej Potocki - Światowej sławy uczony z Rymanowa, który gdyby nim nie został, byłby krawcem

Jacek Stachiewicz - Cudowności ciemnego nieba. Rozmowa z Igorem Kudzejem -  założycielem „Połonińskiego Parku Ciemnego Nieba” na Słowacji

Dr hab. Grażyna Stojak, prof. UR - Muzealnictwo powiatu leskiego jako niewykorzystana szansa na ożywienie regionalnego dziedzictwa kulturowego i impuls do rozwoju gospodarczego

Zbigniew Maj - O socjalistycznym zagospodarowywaniu Bieszczadów

Lidia Widak - Karpackie inicjatywy lokalne – edycja 2022

Konkurs „moja miejscowość” rozstrzygnięty

 

Numer dostępny tutaj 

Karpackie inicjatywy lokalne - podsumowanie dwóch edycji

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” od 2021 roku realizuje konkurs na karpackie inicjatywy lokalne.


Celem konkursu jest zwiększenie zaangażowania młodych organizacji i grup nieformalnych w życie publiczne przez realizację lokalnych inicjatyw karpackich związanych z wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego polskiej części regionu karpackiego (województwo śląskie, małopolskie, podkarpackie).

Konkurs skierowany jest do młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego.

Do dofinansowania wybierane są inicjatywy zakładające włączenie w ich realizację dodatkowo co najmniej jednej organizacji oraz wolontariuszy. Premiowane są zaś te pomysły, które uwzględniają również współpracę z lokalnym samorządem, instytucjami publicznymi (np. ośrodkiem kultury).

Nasza oferta obejmuje przede wszystkim przekazanie organizacjom pozarządowym i grupom nieformalnym grantów na realizację projektów społecznych w wysokości do 10.000 zł oraz wsparcie edukacyjne w zakresie pisania i realizacji projektów. Dodatkowo oferujemy szkolenia specjalistyczne dla realizatorów inicjatyw.

Konkurs na karpackie inicjatywy lokalne organizowany jest w ramach projektu „Karpackie inicjatywy lokalne” sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 (Priorytet 1, regranting tematyczny).

Realizacja projektu przypada na okres od 1 lipca 2021 do 31 grudnia 2023 roku, w ramach którego zaplanowano 3 nabory (po 1 w każdym roku). Łącznie przyznanych zostanie min. 105 mikrodotacji. W ciągu 2 lat w konkursach złożono ponad 140 wniosków. Na realizację 72 projektów przekazaliśmy ok. 700 tys. złotych.

 

Wykres 1 1

 Lista złożonych wniosków w dwóch edycjach konkursu (2021, 2022)

 

Wykres 2

 Lista dofinansowanych wniosków w dwóch edycjach konkursu (2021, 2022)

 

W ramach konkursu organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne zrealizowali szereg działań mających na celu:

 • podtrzymywanie tradycji narodowej,
 • rozwój świadomości narodowej i obywatelskiej,
 • zwiększanie aktywności obywatelskiej mi.in. wśród osób młodych, seniorów,
 • promowanie postaw proekologicznych.

1

Warsztaty z tradycyjnych metod produkcji sera dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Tylawie

 

Karpackie inicjatywy lokalne to projekty miękkie, które mają różną formę realizowanych działań:

 • zajęcia edukacyjne,
 • warsztaty,
 • seminaria,
 • wydarzenia integrujące różne grupy społeczne, np. koncerty, jarmarki, wystawy,
 • kampanie edukacyjno-informacyjne,
 • wspólne działania na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.

3

Warsztaty terenowe dot. beskidzkich łąk w Beskidzie Niskim

4

Przegląd kapel ludowych Doliny Sanu – na Karpacką Nutę w dniu 21.11.2021 r.

Wiele inicjatyw rozwijało również ideę Szlaku Kultury Wołoskiej. Szlak Kultury Wołoskiej to odtwarzane obecnie ślady działalności pasterskiej Wołochów na obszarze Karpat, na pograniczu polsko-słowackim, gdzie przez setki lat wypas owiec był decydującym czynnikiem gospodarki człowieka. Pasterstwo miało dominujący wpływ na kształtowanie się kultury materialnej i duchowej ludności tu osiadłej. Dziś pamięć o tym bardzo szybko ginie, co prowadzi do zaniku wspólnej tożsamości regionalnej pogranicza. Szlak Kultury Wołoskiej niesie przesłanie o wspólnocie kulturowej ludności Karpat i Bałkanów. Ma szczególną rolę kształtując postawę otwartości, buduje wzajemne kontakty, wymianę wiedzy i doświadczeń. Dla osób zainteresowanych kulturą obszarów pogranicza Szlak Kultury Wołoskiej jest świadectwem wspólnoty ludzi gór.

5

Wystawa „Wołoski stół koniakowska koronką nakryty” w Koniakowie

6

Prezentacja stroju pasterskiego w Ochotnicy Dolnej

 

Kolejny konkurs na karpackie inicjatywy lokalne zostanie ogłoszony w I kwartale 2023 r.

Więcej informacji na temat naszej oferty, zasad przyznawania mikrodotacji jak i realizowanych działaniach znajdą Państwo na stronie dotyczącej projektu oraz na profilu FB

 

pasek z logotypami 2022

Winnym szlakiem. Podróż po lepszy smak.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia" partycypuje w projekcie „Winnym szlakiem. Podróż po lepszy smak” Województwa Podkarpackiego, które realizuje go  w ramach konkursu Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Polska pomoc rozwojowa 2022”.

Okres realizacji:
01.11.2022 – 15.12.2022

Cel projektu:
Celem projektu jest realizacja zadań mających na celu wzrost zdolności gruzińskich winiarzy do tworzenia nowych miejsc pracy.

Opis projektu:
Projekt ma się przyczynić do pomocy i wsparcia Gruzji w obrębie wsparcia wdrażania polityk promujących zrównoważoną turystykę, która umożliwia tworzenie miejsc pracy oraz promocję lokalnych produktów i dziedzictwa przyrodniczego. Projekt skupia się w znacznym stopniu na dokształcaniu i wdrażaniu dobrych praktyk w kierunku upraw biodynamicznych, szkoleń z zakresu ochrony roślin preparatami bio, co w znacznym stopniu wpłynie na jakość uzyskiwanych plonów, a także będzie miało przełożenie na środowisko. Poprzez cykl szkoleń teoretycznych i praktycznych, wizyty studyjne, materiały szkoleniowe, zbudowanie strony internetowej oraz międzynarodową wymianę doświadczeń. Projekt zakłada stworzenie podmiotom gruzińskim biorącym udział w projekcie nowe szanse na rozwój nie tylko własnych produktów winiarskich, ale również rozwój prowadzonej działalności enoturystycznej.

W ramach projektu przeprowadzonych zostało osiem szkoleń temtycznych, które dedykowane były zarówno dla gruzińskich jak również polskich winiarzy. Wiedza przekazywana podczas szkoleń ma się przyczyniać do podnoszenia kompetencji i wiedzy winniarzy.

Wyłonienie wykonawcy - programy edukacyjne

Szanowni Państwo,

informujemy, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wykonanie i emisja 3 programów edukacyjnych dot. ochrony różnorodności biologicznej na terenie województwa podkarpackiego wpłynęła następująca oferta:

1.  Telewizja Polska S.A. Oddział Terenowy w Rzeszowie, 35-310 Rzeszów, ul. Kopisto 6 - na kwotę 45 000,00 PLN brutto.

 

Za najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z kryteriami określonymi w zapytaniu ofertowym uznana została oferta złożona przez Telewizja Polska S.A. Oddział Terenowy w Rzeszowie, 35-310 Rzeszów, Ul. Kopisto 6.

 

Dziękujemy za złożenie ofert.

 

 

Zadanie „Skarby podkarpackiej przyrody” realizowane jest w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

logotyp 01

 

Zapytanie ofertowe na wykonanie i emisję 3 programów edukacyjnych

Szanowni Państwo,
w związku z realizacją zadania „Skarby podkarpackiej przyrody” w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zwracamy się z prośbą o złożenie oferty, której przedmiotem będzie wykonanie i emisja 3 programów edukacyjnych dot. ochrony różnorodności biologicznej na terenie województwa podkarpackiego.

Celem programów jest przedstawienie najcenniejszych przyrodniczo obszarów województwa podkarpackiego, zwiększenie poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców regionu w zakresie zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz ochrony różnorodności biologicznej. W programach przedstawione zostaną procesy przywracania naturalnych ekosystemów na terenach dawniej intensywnie użytkowanych oraz działania podejmowane w celu zachowania unikatowych gatunków flory i fauny.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

Przedmiot zamówienia należy wykonać do 31.08.2023 r., z zastrzeżeniem że
a. program edukacyjny „Wielki powrót przyrody” – do 31.12.2022 r.
b. programy edukacyjne „Piękne i zagrożone” i „Ptasie osobliwości” - do 31.08.2023 r.

 

Ofertę należy złożyć:
a) osobiście lub pocztą lub kurierem do siedziby Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” na adres: ul. Rynek 16/1, 35-064 Rzeszów
lub
b) drogą elektroniczną (dokumenty podpisane podpisem elektronicznym lub skan wymaganych dokumentów) na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Termin składania ofert upływa 9 grudnia 2022 r. godz. 10:00.

 

logotyp 01

Podkategorie

logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

  View Service