Nowy (47) numer Karpackiego Przeglądu Społeczno-Kulturalnego

W tym numerze:

Martyna lew
Historia uniwersytetów ludowych w województwie podkarpackim do 1989 rokuprzegld
Jacek Stachiewicz
Coś tu u nas musi być, co ludzi ściąga. rozmowa z beatą woroniec – prezeską zarządu stowarzyszenia uniwersytet ludowy rzemiosła artystycznego w woli sękowej
Anna Latusek
Strażnicy ciemnego nieba
Adam Szary
Inwazja obcych w bieszczadach
Andrzej Potocki
Sar mange pharo, kaj tut mar nane. romowie w karpatach
Dr hab. Grażyną Stojak, prof. UR 
Cerkiew w łopience (owczarach) – sanktuarium, które żyje, choć miało zgasnąć
Iga Cichoń
Bojkowski cieśla – boski budowniczy zbigniew maj parki konne
dr hab.Lucyna Witek
Rynek wina organicznego – perspektywa producenta i konsumenta
Jozef Jurčišin
Jozef i L`ubica talarovič z dziecięcej organizacji fenix:
Zadowolenie z udanej realizacji projektów jest najważniejsze
Adrian Spuła
Fotografia jako talizman, czyli po co nam archiwa społeczne?
Lidia Widak
Działalność karpackiego uniwersytetu ludowego

Pobierz Karpacki Przegląd Społeczno - Kulturaln

Rozpoczynamy realizację modelu "POWER dla nowych możliwości"

FE_POWER_poziom_pl-1_rgb.jpgMiło nam poinformować, że Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” wdraża model wsparcia „POWER dla nowych możliwości” w ramach powierzonego grantu dofinansowanego z projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Do udziału w projekcie zapraszamy obywateli Ukrainy powyżej 18 r. ż. przybyłych do Polski po 24 lutego 2022 r.

W ramach modelu przewidziano wsparcie w postaci:

 • nauki języka polskiego,
 • przybliżenia niuansów polskiego systemu opieki zdrowotnej,
 • przekazania wiedzy o tym, jak znaleźć legalną pracę,
 • przybliżenia zasad funkcjonowania placówek, przedszkoli i szkół polskich.

Ponadto zapewniamy: wsparcie asystenta międzykulturowego, doradcy zawodowego, psychologa, doradcy prawnego oraz zwrot kosztów dojazdu, opiekę nad dziećmi oraz wyżywienie w czasie trwania zajęć.

 

Biuro wdrażania modelu „POWER dla nowych możliwości”

ul. Rynek 16/1, 35-064 Rzeszów

Tel. 661 113 018

Poczta email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zapytanie ofertowe - badanie karpackich organizacji pozarządowych

Szanowni Państwo,

 

w związku z realizacją zadania pn. „Rozwój działalności analityczno-badawczej Stowarzyszenia "Pro Carpathia” i umiędzynarodowienie aktywności” (6/PROO/4/2022) realizowanego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO – edycja 2022, zwracamy się z prośbą o złożenie oferty, której przedmiotem będzie przygotowanie i przeprowadzenie badania karpackich organizacji pozarządowych. Celem badania jest zidentyfikowanie kluczowych karpackich organizacji i ich działań na rzecz zachowania, popularyzacji dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz wsparcia rozwoju turystyki i produktów lokalnych i regionalnych.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

 

 

Ofertę należy złożyć:

 • osobiście / pocztą / kurierem do siedziby Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” na adres: ul. Rynek 16/1, 35-064 Rzeszów lub
 • drogą elektroniczną (skan wymaganych dokumentów) na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin składania ofert upływa 18 października 2022 r., do godz. 14.00
Oferty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane. 
Rozstrzygnięcie ofert nastąpi dnia 18 października 2022 r. w siedzibie Zamawiającego.

 

Szczegółowe informacje zamieszczone zostały w zapytaniu ofertowym.

 

 

Zapytanie ofertowe - badanie karpackich organizacji pozarządowych (cz. 1)_2

Szanowni Państwo,

 

w związku z realizacją zadania pn. „Rozwój działalności analityczno-badawczej Stowarzyszenia "Pro Carpathia” i umiędzynarodowienie aktywności” (6/PROO/4/2022) realizowanego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO – edycja 2022, zwracamy się z prośbą o złożenie oferty, w związku z badaniem, którego celem będzie zidentyfikowanie kluczowych karpackich organizacji i ich działań na rzecz zachowania, popularyzacji dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz wsparcia rozwoju turystyki i produktów lokalnych i regionalnych, w zakresie: 

 1. Zdefiniowania problemu na podstawie literatury naukowej.
 2. Przygotowania opracowania dot. kondycji III sektora w Karpatach (polska część) oraz wyznaczenie kryteriów do sektora pozarządowego w pozostałych krajach objętych badaniem, tj. Słowacji, Czechach, Węgrzech, Rumunii oraz Ukrainie. 
 3. Koordynacji prac związanych z gromadzeniem danych dotyczących beneficjentów Programów Współpracy Transgranicznej ich projektów oraz działań oraz opracowaniem narzędzi do przeprowadzenia badania. 

Szacowana liczba godz.: 100. 

Proponowane wynagrodzenie: ok. 4500 zł brutto (z uwzględnieniem wszystkich kosztów). 

Termin wykonanania: 29 grudnia br. 

Ofertę należy złożyć:

 • osobiście / pocztą / kurierem do siedziby Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” na adres: ul. Rynek 16/1, 35-064 Rzeszów lub
 • drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin składania ofert upływa 11 października 2022 r., do godz. 14.00
Oferty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane. 
Rozstrzygnięcie ofert nastąpi dnia 18 października 2022 r. w siedzibie Zamawiającego.

 

 

 

 

Nabór dla sektora rolno-spożywczego (KPO)

W najbliższym czasie przeprowadzony zostanie nabór na działanie A 1.4.1. Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu.

 

INFORMACJA O WARUNKACH UDZIELANIA WSPARCIA W RAMACH DZIAŁANIA, KTÓRE WYNIKAJĄ Z PRZEPISÓW

Wsparcia udziela się na:

 1. zakup i instalację nowych maszyn i urządzeń do przetwarzania, przechowywania, magazynowania, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury;
 2. zakup nowych środków transportu wykorzystywanych do gospodarki magazynowej oraz do przewozu i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury lub produktów wytworzonych z tych produktów w wyniku prowadzonej działalności w zakresie przetwórstwa;
 3. budowę, w tym rozbudowę i nadbudowę, przebudowę lub remont:
 4. budynków i budowli przeznaczonych do przetwarzania, przechowywania, magazynowania, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury,
 5. obiektów infrastruktury towarzyszącej związanej z wykonywaną działalnością w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury oraz gospodarowania odpadami i ochroną środowiska.

Wsparcie może być udzielone osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która posiada status mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów załącznika I do rozporządzenia nr 702/2014, jeżeli co najmniej w dniu złożenia wniosku:

 1. wykonuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej lub działalność w zakresie wytwarzania produktów będących wynikiem tego przetwarzania, niebędącą działalnością wymienioną w załączniku do rozporządzenia wdrożeniowego, tj. działalnością gospodarczą w zakresie:
 2. destylowania, rektyfikowania i mieszania alkoholi – z wyjątkiem produkcji alkoholu etylowego, po przetworzeniu przeznaczonego do spożycia, sklasyfikowanej w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) pod numerem 11.01.Z,
 3. produkcji pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych, sklasyfikowanej w PKD pod numerem 11.04.Z,
 4. produkcji piwa, sklasyfikowanej w PKD pod numerem 11.05.Z,
 5. produkcji wyrobów tytoniowych, sklasyfikowanej w PKD pod numerem 12.00.Z.;
 6. ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2022 r. poz. 203, z późn. zm.);
 7. jest pełnoletnia – w przypadku osoby fizycznej.

Wsparcie może być udzielone podmiotom wymienionym w ust. 2, jeżeli:

 1. przetwarzają produkty rolne i wytwarzają w ramach tego procesu produkty rolne lub wprowadzają do obrotu produkty rolne – co stanowi pomoc publiczną udzielaną zgodnie z przepisami art. 17 rozporządzenia nr 702/2014;
 2. przetwarzają lub wprowadzają do obrotu produkty rybołówstwa lub akwakultury – co stanowi pomoc publiczną udzielaną zgodnie z przepisami art. 41 i art. 42 rozporządzenia nr 1388/2014;
 3. przetwarzają produkty rolne, rybołówstwa lub akwakultury i wytwarzają w ramach tego procesu produkty nierolne (nieobjęte Załącznikiem I do TFUE) – co stanowi pomoc publiczną udzielaną zgodnie z przepisami art. 14 rozporządzenia 651/2014.
 4. Wsparcia udziela się na przedsięwzięcie, którego realizacja trwa nie dłużej niż 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy z ostatecznym odbiorcą wsparcia i nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2025 r. 5. Kosztem kwalifikowalnym są koszty poniesione przez wnioskodawcę nie wcześniej niż od dnia 1 lutego 2020 r. i nie później niż do dnia 31 grudnia 2025 r., przy czym koszty poniesione przed złożeniem wniosku będą refundowane jedynie w przypadku przedsięwzięć niezakończonych w dniu składania wniosku.

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się koszty:

 1. budowy budynków i budowli przeznaczonych do przetwarzania, przechowywania, magazynowania, przygotowania do sprzedaży, wprowadzania do obrotu lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, wraz z towarzyszącymi pomieszczeniami socjalnymi i administracyjnymi stanowiącymi integralną część budynków służących działalności objętej wsparciem, w części nieprzekraczającej 10% całkowitej powierzchni tych budynków;
 2. rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją budynków i budowli przeznaczonych do przetwarzania, przechowywania, magazynowania, przygotowania do sprzedaży, wprowadzania do obrotu lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, wraz z towarzyszącymi pomieszczeniami socjalnymi i administracyjnymi stanowiącymi integralną część budynków służących działalności objętej wsparciem, w części nieprzekraczającej 10% całkowitej powierzchni tych budynków;
 3. budowy, w tym rozbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją infrastruktury i urządzeń do składowania i zagospodarowania odpadów, oczyszczalni ścieków, biogazowni, systemów fotowoltaicznych, słonecznych systemów grzewczych, instalacji odzysku ciepła, pomp ciepła, kotłów i pieców na biomasę, a także zastosowania czynników chłodniczych o zmniejszonym lub neutralnym oddziaływaniu na środowisko – o ile są związane z przetwarzaniem, przechowywaniem, magazynowaniem lub wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury przez przedsiębiorcę ubiegającego się o wsparcie;
 4. zakupu nowych maszyn i urządzeń do przetwarzania, przechowywania, magazynowania, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury;
 5. zakupu nowych środków transportu spełniających wymagania techniczne oraz normy niskiej emisji spalin1 , które są przeznaczone do przewozu:
 • produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, w tym produktów, których transport powinien odbywać się w szczególnych warunkach, takich jak cysterny, silosy, chłodnie i izotermy, baseny lub zbiorniki do transportu ryb,
 • produktów i półproduktów w procesach technologicznych lub magazynowania, w tym wózków widłowych i podnośników,
 • zwierząt przeznaczonych do uboju;
 1. zakupu i instalacji nowych stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie przedsiębiorstwa;
 2. zakupu lub aktualizacji oprogramowania komputerowego, zakupu lub rozbudowy systemów teleinformatycznych oraz zakupu patentów, licencji, praw autorskich i znaków towarowych;
 3. ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięcia, takie jak koszty nadzoru, sporządzenia dokumentacji technicznej, studium wykonalności, biznesplan i uzyskanie niezbędnych pozwoleń oraz związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi. Koszty te nie mogą stanowić więcej niż 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych w ramach przedsięwzięcia.

Do kosztów kwalifikowalnych nie zalicza się:

 1. podatku od towarów i usług (VAT);
 2. zakupu samochodów osobowych mających więcej niż jeden rząd siedzeń, w których rząd siedzeń nie jest oddzielony od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą zamontowaną przez producenta pojazdu;
 3. wynagrodzeń pracowników przedsiębiorcy ubiegającego się o wsparcie zatrudnionych na umowę o pracę na czas określony i nieokreślony;
 4. zakupu gruntów lub innych nieruchomości.

Wsparcie udzielane jest do wysokości limitu, który wynosi:

 1. 3 000 000 zł – w przypadku przedsiębiorcy, który posiada status mikroprzedsiębiorstwa;
 2. 10 000 000 zł – w przypadku przedsiębiorcy, który posiada status małego przedsiębiorstwa;
 3. 15 000 000 zł – w przypadku przedsiębiorcy, który posiada status średniego przedsiębiorstwa.

Minimalna wielkość wsparcia na jedno przedsięwzięcie wynosi 100 tys. zł.

Forma wsparcia: refundacja do wysokości 50% wydatków kwalifikowalnych.

Szczegóły w załączniku oraz pod numerem telefonu: (17) 850 01 87.

Podkategorie

logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

  View Service